Rahoituslaskelma

Pyysikö pankki tai muu rahoitustaho yritykseltäsi rahoituslaskelmaa? Mitä se tarkoittaa ja miten sellaisen voi laatia? Keräsimme sinulle tietoa rahoituslaskelmasta, miten sellainen tehdään ja mitä hyötyä siitä on paitsi lainaneuvotteluissa, myös yrityksen pyörittämisessä ja talouden suunnittelussa.

Laske rahoitus yrityksellesi

Hae Siltarahaa

Täytä y-tunnuksesi niin näet millaisia lainavaihtoehtoja tarjoamme sinulle

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen

Mikä on rahoituslaskelma?

Rahoituslaskelma on kuvaus yrityksen taloudellisesta tilanteesta, ja se kertoo yrityksen rahavirroista tietyllä ajanjaksolla. Rahoituslaskelma on raportti, joka kuvaa yrityksen rahoituksen tilannetta ja rahan liikkeitä kokonaisuudessaan tietyn aikavälin, useimmiten tilikauden, aikana. Rahoituslaskelma auttaa hahmottamaan yrityksen rahavirrat ja rahoitusrakenteen sekä niiden vaikutuksen yrityksen talouteen.

Rahoituslaskelma kertoo, mihin kaikkeen yrityksen myynneistä (myyntitulot tai laskutettavat tulot) saadut tulot riittävät, ja milloin yrityksen täytyy turvautua omistajien sijoittamaan pääomaan tai lainarahoitukseen. Rahoituslaskelmalla on erityisen suuri merkitys yritystä perustettaessa sekä investointien suunnittelussa ja rahoituksessa. Laskelma auttaa hahmottamaan, kuinka paljon ulkopuolista rahoitusta investoinnin tai hankkeen toteuttamiseen todellisuudessa tarvitaan. 

Finnvera, pankit sekä muut rahoitusyhtiöt yleensä edellyttävät rahoituslaskelmaa yrityslainahakemuksen yhteydessä. Yritys voi todentaa liiketoiminnan kannattavuuden rahoituslaskelman avulla rahoittajalle, ja näin edesauttaa myönteisen luottopäätöksen saamista. Laskelman avulla voidaan varmistua siitä, että lainanhakijalla on realistinen kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta sekä mahdollisen investoinnin kannattavuudesta.

Rahoituslaskelma on raportti, joka kuvaa yrityksen rahoituksen tilannetta ja rahan liikkeitä kokonaisuudessaan

Mistä yrityksen rahoituslaskelma koostuu?

Yrityksen rahoituslaskelmasta selviää mistä yritykselle on tullut rahaa, sekä mihin rahaa on mennyt. Rahoituslaskelma koostuu kolmesta eri rahavirrasta: liiketoiminnan rahavirrasta (esim. mistä yritys tekee rahansa ja mitä se laskuttaa asiakkailta), investointien rahavirrasta (esim. mitä omistajat ovat sijoittaneet ja mitä hankintoja on tehty)  ja rahoituksen rahavirrasta (esimerkiksi hankitut luotot ja luotonhoitokulut). Nämä kolme rahavirtaa antavat rahan liikkeistä kokonaisvaltaista tietoa. Rahavarojen muutos tilikauden aikana lasketaan näiden kolmen rahavirran summana.

Liiketoiminnan rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta kertoo paljonko yritys varsinaisesti tuottaa rahaa eli toisin sanoen kuinka kannattavaa yrityksen liiketoiminta on ja kuinka paljon yritys on tuottanut tulosta liiketoiminnallaan. Mikäli liiketoiminnan rahavirta on positiivinen, jää yrityksen käyttöön varoja, jotka se voi hyödyntää esimerkiksi investointien rahoittamiseen.

Liiketoiminnan rahavirta lasketaan vähentämällä tuloista, eli myynnistä, osingoista ja muista mahdollisista tuotoista ylläpitämiseen liittyvät kulut. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi hankitut materiaalit, henkilöstökulut sekä muut liiketoiminnan juoksevat kulut.  

Investointien rahavirta

Investointien rahavirralla tarkoitetaan investointien hankintoihin sekä myynteihin ohjattuja rahavirtoja. Käytännössä investointien rahavirta kertoo, että paljon investointeihin on käytetty rahaa, sekä paljon aiempien investointien, kuten käytettyjen laitteiden tai koneiden, myynnistä on saatu tuloja. 

Investointien rahavirta on monesti negatiivinen, etenkin kun kyse on pidemmälle tulevaisuuteen tehtävästä investoinnista. Investointien rahoittaminen vaatii yleensä ulkopuolista rahoitusta oman pääoman lisäksi.

Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirta kuvaa yrityksen rahoitusrakennetta. Se kertoo muutokset yrityksen omassa ja vieraassa pääomassa sekä sen, mistä kaikkialta yritys saa rahoitusta toiminnalleen. Rahoituksen rahavirta voi olla esimerkiksi lainojen ja luottojen nostoja, rahoitusmenoja, kuten lyhennyksiä tai osinkojen ja pääoman  maksuja omistajille. 

Pk-yrityksen rahoituslaskelma

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä rahoituslaskelman tekeminen voi paljastaa kassavirran ajoittaiset pulmat ja auttaa tunnistamaan tarpeen lyhytaikaiselle rahoitukselle. Rahoituslaskelman avulla voidaan myös seurata, kuinka tehokkaasti yritys käyttää resurssejaan, ja arvioida esimerkiksi asiakkaiden maksuehtojen vaikutusta maksukykyyn.

Rahoituslaskelma tarjoaa myös syvällisempää tietoa rahoituksen rakenteesta ja auttaa optimoimaan rahoituskustannuksia. Se on myös olennainen työkalu, kun yritys suunnittelee investointeja tai hakee kasvuun tarvittavaa pääomaa. Tarkka rahoituslaskelma auttaa yritystä neuvottelemaan paremmista lainaehdoista ja hankkimaan rahoitusta kilpailukykyisillä ehdoilla.

Pienen ja keskisuuren yrityksen näkökulmasta rahoituslaskelma on välttämätön työkalu, joka auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia. Pienissä yrityksissä rahoituslaskelman merkitys korostuu, sillä niillä on usein rajoitetumpi pääsy ulkopuoliseen rahoitukseen ja ne ovat herkempiä rahoitusvaihteluiden vaikutuksille. Keskisuuret yritykset taas voivat käyttää rahoituslaskelmaa strategisemmin, esimerkiksi laajentumissuunnitelmien tueksi ja rahoitusneuvotteluissa.

Milloin rahoituslaskelmaa tarvitaan?

Rahoituslaskelmaa tarvitaan monissa eri tilanteissa, ja se on tärkeä osa yrityksen taloushallintoa. Tässä muutamia tilanteita, joissa rahoituslaskelma on erityisen hyödyllinen:

Näissä tilanteissa rahoituslaskelma toimii työkaluna, joka tarjoaa tietoa yrityksen taloudellisista olosuhteista ja auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä.

Kirjanpitolain mukaan rahoituslaskelma on kirjanpitolain mukaan lisäksi pakollinen suurissa ja yleisen edun kannalta merkittävissä yrityksissä, kuten luottolaitoksissa ja vakuutusyhtiöissä. Rahoituslaskelmaa ei lain puitteissa edellytetä pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä.

Vaikka rahoitussuunnitelma ei ole pakollista pienille ja keskisuurille yrityksille, on sen laatiminen silti vahvasti suositeltavaa kaiken kokoisille yrityksille. Vaikka rahoituslaskelma tehdään nimensä mukaisesti pääasiallisesti rahoitustarpeita varten, on se hyödyllinen työkalu kaiken kokoisille yrityksille tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Pankit ja muut rahoittajat edellyttävät lainapäätöksiä tehdessään rahoituslaskelmaa myös pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä.

Miten teen rahoituslaskelman pk-yritykselle?

Rahoituslaskelman tekeminen pk-yritykselle vaatii jonkin verran suunnittelua ja tietojen keräämistä. 

Tässä on askel askeleelta ohjeet, miten voit luoda rahoituslaskelman:

 1. Valmistelu ja tiedonkeruu
  Kerää taloustiedot: Sinun tulee koota kaikki tarvittavat taloustiedot, kuten myyntitulot, ostot, maksut ja muut rahavirrat.
  Valitse aikaväli: Yleensä rahoituslaskelma tehdään tilikaudelta, mutta voit valita myös lyhyemmän tai pidemmän ajanjakson riippuen tarpeesta.

 2. Liiketoiminnan rahavirran laskeminen
  Tulot: Laske kaikki liiketoiminnasta saadut tulot, kuten myyntitulot, palveluiden tuotot ja muut toiminnan tuottamat rahat.
  Menot: Vähennä tulosta kaikki liiketoiminnan kulut, kuten raaka-aineiden hankinta, palkat, vuokrat ja muut operatiiviset kulut.
  Nettoliiketoiminnan rahavirta: Ero tulon ja menon välillä kertoo liiketoiminnan nettovahdin.

 3. Investointien rahavirran laskeminen
  Investointimenot: Kirjaa kaikki rahat, jotka on käytetty investointeihin, kuten laitteiden ja koneiden hankintaan tai kiinteistöinvestointeihin.
  Investointituloja: Lisää rahat, jotka on saatu esimerkiksi vanhojen laitteiden myynnistä tai muista investoinneista saaduista tuloista.
  Nettoinvestointien rahavirta: Lasketaan vähentämällä investointimenot investointituloista.

 4. Rahoituksen rahavirran laskeminen
  Rahoitustulot: Laske kaikki rahoituksesta saadut varat, kuten lainat, osakepääoman lisäykset ja muut sijoitukset yritykseen.
  Rahoitusmenot: Kirjaa maksut, jotka liittyvät rahoitukseen, kuten lainojen lyhennykset, osingot ja muut pääoman ehdot mukaiset maksut.
  Nettorahoituksen rahavirta: Lasketaan vähentämällä rahoitusmenot rahoitustuloista.

 5. Kokonaisrahavirran laskeminen
  Kokonaisrahavirta: Summaa nettoliiketoiminnan rahavirta, nettoinvestointien rahavirta ja nettorahoituksen rahavirta. Tämä antaa sinulle kokonaiskuvan yrityksen rahavirrasta valitulla ajanjaksolla.

 6. Analyysi ja tulkinta
  Tarkastele laskelman tuloksia ja mieti, mitä ne kertovat yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Onko yritys kannattava? Riittääkö rahavirta investointien ja lainojen kattamiseen?

 7. Raportointi
  Muotoile tiedot selkeäksi rahoituslaskelmaksi, jota voidaan käyttää sisäisesti päätöksenteossa tai esittää sijoittajille ja rahoittajille.

Rahoituslaskelman tekeminen voi tuntua aluksi monimutkaiselta, mutta käytännön kokemuksen myötä siitä tulee helpompaa. On myös suositeltavaa käyttää kirjanpito-ohjelmistoja tai taloushallinnon ammattilaisen apua, jos kaipaat tarkempaa ohjeistusta tai varmistusta laskelman oikeellisuudesta.

Siltarahan yritysluotto yrityksen rahoitustarpeisiin

Siltaraha tarjoaa yrityksille yritysrahoitusta helposti ja nopeasti. Sen avulla voi ratkaista kassanhallinnan haasteita. Rahoituslaskemaan Siltarahan yritysluotto on helppo kirjata mukaan, sillä näet lainanhoidon kustannukset läpinäkyvästi esimerkiksi kuukausitasolla. 

Laske luottokustannukset tarvitsemallesi summalle ja laina-ajalle. Täytä hakemus ja saat päätöksen nopeasti.