Vastuullinen liiketoiminta on kannattavaa liiketoimintaa

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa sitä, että yritys toteuttaa kaikessa toiminnassaan taloudellista, sosiaalista ja ekologista vastuuta vähintäänkin lakeja noudattaen. Ilman vastuullista liiketoimintaa, nykyiseltä yhteiskunnaltamme putoaisi pohja ja kilpailu yritysten kesken vääristyisi. Vastuullinen liiketoiminta voi olla myös yrityksen kilpailuetu, joka auttaa saavuttamaan säästöjä, sitouttaa nykyisiä asiakkaita ja auttaa hankkimaan uusia, sekä parantaa henkilöstön viihtyvyyttä ja tuottavuutta.

Katso myös lainalaskuri yritysluottoon.

Mitä vastuullinen liiketoiminta pitää sisällään?

Yritysrahoitus

Vastuulliseksi liiketoiminnaksi katsotaan taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten huomioiminen yrityksen kaikessa toiminnassa. Toinen termi vastuulliselle liiketoiminnalle on yritysvastuu.

Suurin osa yrityksistä noudattaa luonnollisesti vastuullista liiketoimintaa jo pelkästään lakien ja kannattavan liiketoiminnan sääntöjen ohjaamana. Joskus se vaatii kuitenkin suunnitelmallisuutta, asioiden kirjaamista toimintasuunnitelmaksi ja henkilökunnan sitouttamista. Monet yritykset noudattavat vastuullista liiketoimintaa, mutta eivät tiedota siitä esimerkiksi henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille tai asiakkaille. 

Yrityksen taloudellinen vastuu

Taloudellista yhteiskuntavastuuta on pitkälti pakko toteuttaa olemassa olevien lakien ja verotuksen kautta. Esimerkiksi tilaajavastuulaki on tehty torjumaan harmaata taloutta ja se edellyttää, että myös alihankkijat noudattavat vastuullista liiketoimintaa. Myös verojen, työnantajamaksujen ja palkkojen sopimusten mukainen maksaminen on osa vastuullisuutta.

Vastuullinen yritys myös tuottaa voittoa omistajilleen. Kun yrityksellä on vakaa taloudellinen pohja, se voi toimia vastuullisesti myös kaikilla muilla yrityksen vastuullisuuteen liittyvillä osa-alueilla.

Yrityksen sosiaalinen vastuu

Yrityksen sosiaalinen yhteiskuntavastuu muodostuu esimerkiksi oman henkilökunnan hyvästä ja vastuullisesta kohtelusta. Siihen liittyy esimerkiksi työturvallisuus, tasa-arvo, syrjinnän ehkäisy ja kouluttaminen. Sosiaalinen vastuu pitää ottaa huomioon myös välillisesti esimerkiksi alihankinta- ja toimittajaketjuissa esimerkiksi ottamalla huomioon se onko yrityksen käyttämien raaka-aineiden tuotannossa käytetty vaikka lapsityövoimaa tai rikottu ihmisoikeuksia.

Yrityksen ympäristövastuu

Yritysten ympäristövastuuta säädellään lainsäädännön kautta, mutta viime aikoina ekologiset seikat ovat saaneet yritysten ympäristövastuuseen aiempaa suuremman merkityksen. Ympäristövastuuseen voidaan laskea se, miten yritys osallistuu ilmastonmuutoksen torjuntaan, ympäristön suojeluun, luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön sekä vastuullisuuteen tuotteen elinkaaren vaikutuksesta ympäristöön.

Ympäristövastuullisuus saattaa vaatia muutoksia yrityksen tavassa toimia ja hankinnoissa, mutta samalla ne voivat tarjota kilpailuedun.

Miten vastuullisuus tukee kannattavaa liiketoimintaa?

vastuullinen liiketoiminta

Vastuullista liiketoimintaa ei pitäisi nähdä yritystä rajoittavana ja välttämättömänä pakkona. Sen sijaan siihen kannattaa panostaa ja nostaa se vahvasti esiin yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä ja toiminnan suunnittelussa.

Yrityksen taloudellinen vastuu korostuu varsinkin silloin, jos asiat eivät ole hoidettu hyvin. Maksuhäiriömerkinnät vaikuttavat tilauksiin ja hankaloittavat luoton saamista ja heikentävät yrityksen mainetta. Kun taloudellinen vastuu ulottuu henkilökunnan oikeudenmukaiseen palkkaukseen, ovat työntekijät motivoituneempia ja tuottavat yritykselle tulosta. Myös yhteistyökumppanit ja sidosryhmät luottavat yritykseen, mikä helpottaa yrityksen liiketoimintaa.

Yrityksen sosiaalinen vastuu on tärkeässä roolissa henkilöstön vastuullisessa kohtelussa myös muuten kuin palkanmaksussa. Työturvallisuuteen panostaminen vähentää onnettomuuksia ja sairauspoissaoloja. Syrjintään ja tasa-arvoon puuttuminen taas varmistaa tehtävään parhaiten sopivien työntekijöiden rekrytoinnin ja työsuhteiden jatkuvuuden ja motivoituneen henkilökunnan. Sosiaalisen yritysvastuun noudattaminen ja korostaminen toimii myös kilpailuvalttina ja siitä pitää myös osata kertoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Yrityksen ekologinen vastuu on korostunut entisestään viime vuosina. On taloudellisesti kannattavaa suunnitella esimerkiksi raaka-aineiden tehokasta käyttöä, logistiikan tai esimerkiksi lämmitykseen käytettävän energian tarkempaa kulutusta. Asiakkaat ovat nykyään aiempaa ympäristötietoisempia ja siksi yrityksessä on hyvä kirjata ylös yrityksen ympäristöä suojelevat toimet ja tavoitteet. Tilaajat saattavat vaatia toimittajiltaan esimerkiksi ympäristösertifikaatteja tai muuta selvitystä yrityksen ekologisesta vastuullisuudesta. Kun yrityksen ympäristövastuu on kunnossa ja siitä kerrotaan ulospäin esimerkiksi sertifikaateilla, saat kilpailuetua kun yrityksesi osallistuu esimerkiksi kilpailutukseen. Ympäristövastuullisuus ei kuitenkaan ole vain viherpesua, vaan sen avulla voidaan saada aitoja säästöjä ja kilpailuetua aikaan.

Siltarahan yrityslaina on vastuullinen valinta

Siltaraha auttaa yrityksiä toteuttamaan yritysvastuuta tarjoamalla lainaa akuutteihin tarpeisiin ja investointeihin. Siltaraha on sinivalkoinen valinta ja se maksaa veronsa Suomeen. Siltaraha toimii myös vastuullisesti palveluiden hinnoittelun läpinäkyvyydessä.

Siltarahan rahoituspalveluiden avulla yrityksesi toteuttaa yritysvastuuta esimerkiksi maksamalla verot, palkat työnantajan velvoitteet myös silloin kun tarvitset helpotusta kassanhallintaan. Joskus tuotto esimerkiksi urakasta saadaan myöhemmin ja palkat pitää maksaa nyt.

Siltaraha auttaa myös silloin kun yrityksesi tarvitsee rahoitusta uusien laitteiden ja koneiden hankintaan. Ympäristöystävällisempi uusi laite voi säästää sekä sähkölaskua, että ympäristöä.

Tarkista alla olevasta laskurista millaisia lainavaihtoehtoja tarjoamme sinulle

Lainalaskuri

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen

Lisää vinkkejä yrityksen talousasioihin

Lue lisää