Verkkopalvelun käyttöehdot

Verkkopalvelun käyttöehdot
Voimassa 1.5.2016 alkaen toistaiseksi.
1. Soveltamisala
Näitä ehtoja sovelletaan Siltaraha Oy:n (jäljempänä ”Siltaraha” tai ”Palveluntarjoaja”) kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa (kuten esimerkiksi www.siltaraha.fi) tarjoamien verkkosivujen ja yritysrahoituspalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön sekä sähköiseen asiointiin Siltarahan kanssa.
Näitä ehtoja sovelletaan lainanhakijan, lainanhakijan edustajan (jäljempänä ”Edustaja”) sekä haettavan lainan takaajaksi nimetyn henkilön asiointiin Palvelussa.
Näitä ehtoja sovelletaan sekä tunnistamattoman käyttäjän että TUPAS-tunnisteella tunnistautuneen edellä tarkoitetun käyttäjän asiointiin Palvelussa (jäljempänä yhdessä ”Asiakas”).
2. Palvelun sisältö
Siltarahalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta.
Palvelu on yritysrahoituspalvelu, joka on suunnattu Suomen markkinoille suomalaisille yhteisöasiakkaille. Palveluun ja Palvelussa tehtäviin etäsopimuksiin sekä palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuuteen sovelletaan Suomen lakia.
Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.
3. TUPAS-tunnisteet ja vastuu niiden käytöstä
Asiakkaan omasta pankistaan saama TUPAS-tunniste (ml. mobiilivarmenne) on sähköisen tunnistamisen ja sähköisen allekirjoittamisen väline Palvelussa.
Tunniste on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakas vastaa kaikista hänen TUPAS-tunnisteillaan Palvelussa tehdyistä toimenpiteistä. Tunnisteet vastaavat Asiakkaan omakätistä allekirjoitusta.
Asiakas hyväksyy sen, että Innovestor ei miltään osin ylläpidä Asiakkaan TUPAS-tunnisteita eikä ole niiden käyttöä koskevan sopimuksen osapuoli. Asiakas vastaa TUPAS-tunnisteet tarjoavalta pankilta hankkimiensa tunnisteiden voimassaolosta tai mahdollisesta tällaisten tunnisteiden käytön estämisestä, keskeytymisestä tai lakkaamisesta johtuvasta Palvelun käytön estymisestä.
Asiakas vastaa tunnisteiden oikeudettomasta käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista siihen saakka, kunnes Asiakas on Ilmoittanut niiden katoamisesta tunnisteittensa ylläpidosta vastaavalle omalle pankilleen ja tunnisteiden käyttö on estetty kyisen ylläpitäjän toimesta.
4. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn
Tunnistautumalla TUPAS-tunnisteella (ml mobiilivarmenne) Palvelussa Asiakas antaa suostumuksensa sille, että Siltaraha hankkii ja käyttää Asiakkaan antamien tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen ja luottoriskin arviointiin Asiakkaan henkilö- ja henkilöluottotietoja sekä säilyttää mainittuja tietoja ylläpitämässään henkilörekisterissä. Lisäksi Asiakas antaa Palvelussa edellä tarkoitetulla tavalla tunnistautumalla suostumuksensa sille, että Siltara voi käyttää Asiakkaan henkilötietoja Siltarahn palvelujen sähköiseen suoramarkkinointiin.
5. Immateriaalioikeudet
Palvelun sisältämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Siltarahalle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Siltarahan ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.
6. Laitteet, ohjelmat, järjestelmät, liittymät ja niiden käyttö
Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Siltaraha ei takaa, että Palvelua voi käyttää asiakkaan tai käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.
7. Huomautukset
Palvelua koskevat huomautukset on tehtävä Siltarahalle viipymättä ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste.
8. Palvelun käytettävyys
Siltaraha ei takaa eikä vastaa siitä, että Asiakkaan yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla. Siltarahalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjonta tarpeellisten huolto- ja ylläpitotoimenpiteiden ajaksi.
9. Vastuunrajoitus
Siltaraha ei missään tapauksessa vastaa Palvelun käytöstä tai sen käyttämättömyydestä aiheutuneesta tai muuten Palveluun liittyvästä välittömästä taikka välillisestä vahingosta kuten tulon tai ansion menetyksestä, korkotappiosta, saamatta jääneestä tuotosta, liiketoiminnan vähentymisestä tai keskeytymisestä, Asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisestä sopimuksesta tai sellaisen toteutumatta jäämisestä tai muista kolmannen osapuolen asiakkaalle esittämistä vaatimuksista.
10. Ehtojen muutokset
Siltarahalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla muutetut ehdot Palvelussa.

Osakeyhtiöille

Yrityslaina

Siltaraha Yrityslaina voi olla apuna myös liiketoiminnan kasvuun ja investointeihin. Investointi voi olla pieni, kuten ravintolan jääkaappi tai suurempi, kuten isompi työkone. Kasvuun vaaditaan monella alalla suurempaa varastoa, mutta kassa on hetkellisesti tyhjä asiakkaiden maksuviiveiden johdosta.

Siltaraha Yrityslaina
 
 

Toiminimille

Yrityslaina

Pienyrityksessä varaston täydennys, henkilöiden palkkaus tai äkilliset laitehankinnat tarvitsevat aina resurssia eli rahaa. Tätä resurssia ei kuitenkaan aina ole heti saatavilla, joten monilla yrittäjillä laina mahdollistaa kasvun.
Siltarahan yrityslaina toiminimelle on helppo ja nopea turvata yrityksen kasvu ja toiminta akuuteissa tilanteissa.

Yrityslaina toiminimille