Yrityksen kulut

Yrittämiseen liittyy aina erilaisia kuluja, joihin on hyvä varautua etukäteen. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä välillä eteen tulee yllättäviä tilanteita – minkä esimerkiksi korona-aika on hyvin todistanut. Varsinkin aloittavalle yrittäjälle ei välttämättä tule mieleen, minkälaisia kuluja yrityksen pyörittämiseen kuuluu. Työntekijöiden palkkaaminen, työvälineiden ja työtilojen hankinta, vuokrat, markkinointikulut sekä työmatkakulut ovat yleisiä menoja yritykselle. Lisäksi työvaatehankinnat, koulutukset, henkilökunnan lahjat ja verkkosivujen ylläpito kuluttavat yrityksen varoja.

Yrittäjän on hyvä tietää, että monet yritykseen liittyvät kulut on kuitenkin mahdollista vähentää Suomen verotuksessa. Vuosittain pystyy säästämään huomattavankin suuria summia ja seuraavaksi kerromme kuinka se onnistuu.

Katso myös lainalaskuri yritysluottoon.

Investoinnit yrityksessä

Yritystoimintaan liittyvät investoinnit jaotellaan usein kahteen kategoriaan; aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Aineelliset investoinnit ovat pääasiassa erilaisten fyysisten tuotteiden ja työvälineiden hankkimista, joihin liittyy monesti isoja menoeriä. Aineettomiin investointeihin voi taas kuulua esimerkiksi markkinointikulut, koulutukset ja tuotekehitys.

Investoinnit ovat usein suuria sijoituksia, jotka maksavat itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Otetaan esimerkiksi yrityksen markkinointi – ilman tehokasta markkinointistrategiaa yrityksen on vaikea kasvaa, sillä ilman markkinointiin panostamista asiakkaat eivät välttämättä löydä yritystä. Vaikka markkinointiin investoidaankin usein suuria summia, maksaa tämä panostus itsensä pitkällä aikavälillä korkoineen takaisin, kun asiakasmäärät kasvavat ja tuloja alkaa virtaamaan tasaisesti.

Aineelliset investoinnit

Aineelliset investoinnit ovat nimenomaan materialistisia hankintoja, joita yritykseen tehdään. Näihin kuuluvat niin työvälineet- kuin työtilatkin, toimistokalusteet, sekä mahdolliset työajoneuvot. Yrittäjä voi esimerkiksi tarjota työntekijöilleen työpuhelimet tai -tietokoneet tai painattaa vaikkapa uudet käyntikortit. Aineellisiin investointeihin lasketaan myös kaikki toimistotarvikkeet, kuten kynät, klemmarit, tulostimet ja skannerit. Lisäksi henkilökunnan tiloissa tarjottavat herkut, hedelmät ja sanomalehdet kuuluvat aineellisiin investointeihin.

Aineettomat investoinnit

Aineettomiin investointeihin lasketaan mukaan aikaisemmin mainitut markkinointikulut, tutkimus- ja tuotekehitykseen liittyvät kulut sekä erilaiset edustuskulut, kuten messutapahtumat. Nykyään monet yritykset investoivat myös luonnonsuojeluun ja siten kehittävät yritystoimintaansa yhä ekologisempaan suuntaan. Tutkimus- ja tuotekehityksen myötä onkin päästy tilanteeseen, jossa monet ravintolat satsaavat enemmän kasvisruokavaihtoehtoihin ja ekologisiin pakkausmateriaaleihin ja logistiikkayritykset panostavat sähköautoihin tai aurinkopaneeleilla varustettuihin laivoihin. Näistä suurista investoinneista johtuen yritykset voivat säästää isoja summia pitkällä aikavälillä.

Yrityksen kiinteät kulut

Kiinteät kulut ovat lähtökohtaisesti muuttumattomia kuluja, joita yritys joutuu maksamaan kuukausittain tai tietyin aikajaksoin, vaikka yritystoiminta hetkellisesti hidastuisi tai jopa pysähtyisikin.

Kiinteisiin kuluihin kuuluvat sähkö- ja puhelinlaskut, hallinnolliset kustannukset, serverimaksut, tilavuokrat ja erilaiset vakuutukset. Myös jätehuolto, vartiointi ja siivouskulut ovat kiinteitä kuluja, kuin myös työntekijöiden palkat, jäsenmaksut sekä mahdolliset käyttöoikeuskorvaukset. Käyttöoikeuskorvaus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ravintoloitsija joutuu maksamaan Teostolle korvausta ravintolassa soittamastaan musiikista.

Osakeyhtiön kulut

Osakeyhtiön perustaminen maksaa 275 euroa, jos perustamisilmoituksen tekee verkossa. Mikäli perustamiseen käyttää paperilomaketta, tulee hinnaksi 380 euroa. Nykyään osakepääomalle ei ole vähimmäisvaatimusta. Alussa maksettavaa tulee tietysti enemmänkin, riippuen yrityksen toimialasta ja hankinnoista, mutta perustamisilmoituksen lisäksi muita pakollisia kuluja ei ole.

Koska osakeyhtiön perustamiseen liittyy muitakin kuluja, on rahoitukselle usein tarvetta. Me Siltarahalla tarjoamme rahoitusta yrityksen hankintoihin ja lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin.

Osakeyhtiö on Suomen yleisin yritysmuoto ja se on myös suosituin pääomayhtiö. Erillisenä oikeushenkilönä se voi solmia sopimuksia, omistaa erinäisiä asioita ja oman pankkitilin sekä sillä voi olla myös velkaa. Osakeyhtiö koostuu osakkeista, joiden mukaan yhtiön omistus jakautuu. Mitä isompi osa osakkeita, sitä enemmän omistussuhdetta. Osakeyhtiön osakkeita voi ostaa niin henkilö, kuin myös toinen osakeyhtiö. Julkisessa osakeyhtiössä (Oyj) osakkeita voi ostaa kuka vain, yksityisessä osakeyhtiössä (Oy) sen sijaan ei.

Mitä kuluja osakeyhtiö voi vähentää verotuksessa?

Pääsääntönä on, että yleisesti suurin osa yritystoimintaan liittyvistä kuluista voidaan vähentää verotuksessa. Listaammekin alle yleisimmät kulut, jotka ovat yrittäjälle verovähennyskelpoisia. Näiden kanssa tulee olla kuitenkin erittäin tarkkana, ja yrittäjän kannattaa aina varmistaa tuotteiden, kulujen tai palveluiden verovähennyskelpoisuus suoraan verottajalta tai omalta kirjanpitäjältä.

Yrittäjän kulut henkilöyrityksissä

Avoin yhtiö (AY) ja kommandiittiyhtiö (KY) ovat toiminimen jälkeen kevyimpiä yritysmuotoja ja näitä kutsutaankin usein henkilöyhtiöiksi. Erona toiminimeen on kuitenkin perustajien määrä, sillä toisin kuin toiminimiyrityksessä, perustajina tulee olla vähintään kaksi henkilöä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen on toiminimeä kalliimpaa, sillä ne molemmat voi perustaa (toistaiseksi) ainoastaan paperilomakkeen avulla ja kummankin perustaminen kustantaa 240 euroa. Minkäänlaista alkupääomavaatimusta näillä ei kuitenkaan ole.

Kommandiittiyhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä siten, että yksi perustajista toimii sijoittajana, eli äänettömänä yhtiömiehenä. Sijoittajana toimiva perustaja vastaa vain yhtiösopimuksessa sovittavan omaisuuspanoksen määrästä, eikä joudu henkilökohtaiseen vastuuseen esimerkiksi yrityksen tulevista veloista.

Huomiona kuitenkin, että näissä molemmissa yhtiömuodoissa perustajat (lukuunottamatta kommandiittiyhtiön äänetöntä päämiestä) vastaavat kaikista yrityksen veloista itse henkilökohtaisesti. Kaikki perustajat ovat myös yhteisvastuussa kaikista yrityksen veloista, vaikka sopimusten solmimiseen olisikin käytetty vain yhtä perustajaa.

Mitä henkilöyhtiön yrittäjä voi vähentää verotuksessa?

Kuten osakeyhtiössäkin, myös kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä on mahdollista huomioida moniakin kuluja verovähennyksissä.

On myös tärkeää huomioida, että avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotus ei tule yrityksen tuloista, vaan yhtiömiesten henkilökohtaisista tuloista. Henkilöyhtiöt voivat vähentää mahdolliset tappiot tulevien vuosien verotuksissa. Henkilöyhtiöissä verot maksetaan ennakkoveroina, joten yrityksen vuosittaiset tulot tulee arvioida etukäteen, jonka perusteella verot maksetaan. Mikäli veroa maksaa liikaa, saa loput takaisin veronpalautuksena. Jos veroa on maksanut liian vähän, yrityksen tulee maksaa jäännösvero eli mätkyt, aivan kuten yksityishenkilöt.

Henkilöyhtiöissä on mahdollista vähentää verotuksessa niin työhuonekulut, pienhankinnat, kuin myös erilaiset edustus- ja palaverikulut, kuten osakeyhtiössäkin. Toisin kuin toiminimiyrityksessä, kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä voidaan maksaa yhtiömiehille palkkaa, joka on mahdollista lisätä verovähennyksiin.

Yrittäjän kulut toiminimiyrityksessä

Selkein ero muiden yritysmuotojen ja toiminimen välillä kuitenkin on, ettei toiminimiyrittäjä maksa itselleen, puolisolleen tai yli 14-vuotiaille lapsilleen palkkaa, vaan nostaa yrityksen varoista henkilökohtaisia nostoja itselleen tai jaettavaksi perheen kesken. Toiminimiyrittäjä voi kuitenkin palkata ulkopuolisen henkilön työsuhteeseen, aivan kuten muissakin yritysmuodoissa.
Toiminimeen liittyvät kulut ovat hyvinkin yksilöllisiä, mutta pakolliset kulut liittyvät oikeastaan vain sen perustamiseen. Toimimen perustaminen ja sen liittäminen kaupparekisteriin maksaa sähköisesti tehtynä 60 euroa, paperilomakkeella 115 euroa. Mikäli kaupparekisteriin ei halua liittyä, on perustamisilmoitus paperilomaketta käyttäen maksutonta. Kaupparekisteriin liittyessä voi yrittäjä rekisteröidä itselleen haluamansa toiminimen, sillä ilman kaupparekisteriä toiminimen tulee olla muotoa Etunimi Sukunimi.
Perustamisen, työvälineiden ja -tilojen, sekä mahdollisten mainoskustannusten lisäksi varoja voi mennä myös kirjanpitomaksuihin. Yksinkertaisen kirjanpidon voi yrittäjä tehdä itsekin, mutta yleisesti ottaen on suositeltavaa palkata ammattilainen hoitamaan toiminimen kirjanpito. Näin säästyy yleisesti ottaen hyvin paljon aikaa ja sitä myöten myös rahaa. https://www.azets.fi/

Toiminimen perustamisen jälkeen yrittäjällä on usein tarvetta erilaisille työvälineille ja muille hankinnoille. Näiden kaltaisia kustannuksia varten suosittelemme tutustumaan toiminimelle tarjottavaan yrityslainaan, joka on yksinkertainen ja helppo ratkaisu lyhytaikaiseen rahoitukseen.

Mitä toiminimiyrittäjä voi vähentää verotuksessa?

Toiminimellä työskentelevän yrittäjän verotus on varsin erilainen verrattuna osakeyhtiöön, sillä hän ilmoittaa verot henkilökohtaisen verotuksensa kautta, yritysverotuksen sijaan. Ilmoittamalla yrityksen kulut, hän pienentää omaa veroprosenttiaan, näin siis maksettavan veron määrää. Toiminimiyrittäjälle onkin erityisen tärkeää toimittaa kaikki kuitit ja tositteet kirjanpitoon tai liittää ne veroilmoitukseen.

Rahoitusta yrityksen kuluihin

Koska yritystoiminnassa tulee usein tarvetta rahoitukselle, on hyvä tutustua erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin. Me Siltarahalla tarjoamme nopeita ja helppoja ratkaisuja yritysten rahoitustarpeisiin, tarjoamalla lainaa niin osakeyhtiöille, kuin henkilöyhtiöille.

Tarjoamme lainaa henkilötakauksella tuhannesta eurosta aina 300 000 euroon asti jopa kolmen vuoden maksuajalla, yhtiömuodosta riippuen. Isompaa lainaa tarvittaessa palveluihimme kuuluu myös Yrityslaina Pro, jonka avulla voimme tarjota rahoitusta jopa 500 000 euroon asti.

Me Siltarahalla tarjoamme sataprosenttisen suomalaista palvelua erittäin vahvalla luottoluokituksella ja olemme olleet yrittäjien apuna jo vuodesta 2016. Tarjoamme joustavat rahoitusvaihtoehdot monenlaisiin tarpeisiin ja jokaiselle yhtiömuodolle. Älä siis epäröi, vaan anna meidän olla väylä yrityksesi rahoitukseen.

Lainalaskuri

1000 € 300 000 €
Kuukausierä:
Kokonaismäärä:

Lisää vinkkejä yrityksen talousasioihin

Lue lisää