Tietosuojaseloste

Siltaraha Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Tämä Tietosuojaseloste kertoo, kuinka Siltaraha Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja asiakassuhteen hoitamisen ja verkkosivujen yhteydessä.
1. Rekisterinpitäjä
Siltaraha Oy
Y-tunnus: 2732852-4
Käyntiosoite: Antinkatu 3 D, 00100 Helsinki
2. Rekisteriasioista vastaava
Jukka Kuure
Tarkastuspyynnöt voi toimittaa postitse kohdassa yksi mainittuun osoitteeseen tai sähköpostilla
jukka.kuure@siltaraha.fi
3. Rekisterin nimi
Siltarahan asiakastietorekisteri
4. Rekisterin sisältämien henkilötietojen
kerääminen
Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka:
olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, esimerkiksi kun haet lainaa verkkosivuiltamme tai tilaat uutiskirjeemme.
syntyvät verkkosivuilla vierailun yhteydessä
saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa, esim. Kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä.
Rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan myös www-lomakkeilla lähetetyistä tiedoista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Siltaraha Oy voi käyttää luottotietoja tarjoavia yrityksiä luottotietojen tarkistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.
Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme pysty tarjoamaan palveluitamme sinulle.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää luotonhakija yrityksen yhteyshenkilöistä ja takaajista seuraavat tiedot:
Rekisteröidyt
1) Yritys tai yrityksen edustaja, jolla on tai on ollut asiakassuhde Siltarahan kanssa tai jonka kanssa on käyty yhteydenpitoa asiakassuhteen perustamiseksi.
2) Henkilöllä, joka on tai on ollut osallisena asiakassuhteessa tai
sen perustamiseen liittyvässä yhteydenpidossa.
3) Henkilön rekisteröinti johtuu muusta lakiin perustuvasta
rekisteröintivelvoitteesta.
Rekisteröityjen yksilöintitiedot
1) Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka
2) Puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
3) Syntymäaika, henkilötunnus
4) Sukupuoli, kieli, kansalaisuus
5) Y-tunnus, juridinen muoto, yhteishenkilö(t), edunsaaja(t)
Rahoituspalveluun liittyvät tiedot
6) Kussakin rahoitusjärjestelyssä vakuuden antajana olevan
yksityishenkilön osalta rekisteröidään takausvastuisiin liittyvät
tiedot.
7) Verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot, esim tunnistamiseen liittyvät tiedot, lokitiedot, IP-Osoite, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivuilta kerätyt tiedot.
Yleiset asiakassuhteeseen liittyvät tiedot
8) Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset
6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Asiakassuhteen hoitaminen
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Siltaraha Oy:n potentiaalisen asiakkaan ja Siltaraha Oy:n välinen sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.
Siltaraha käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden ylläpitoa ja hallinnointia varten. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yritysrahoitusta ja takausta koskevan luottokelpoisuuden arviointiin, yritysrahoituksen myöntämiseen ja maksamiseen, perintään, liiketoiminnan kehittämiseen sekä yritysmarkkinointiin.
Siltaraha Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja hyödynnetään myös profilointitarkoituksessa. Profilointia käytetään luottokelpoisuuden arvioinnissa.
Markkinointi
Henkilötietoja käsitellään perustuen Rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai potentiaaliseen toimeksiantoon, Siltarahan oikeutettujen etujen toteuttamiseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi/valmistelemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.
Henkilötietoja käytetään Siltaraha:n uutiskirjeiden lähettämisen ja muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käytetään palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen, potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kontaktointiin, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, suoramarkkinointiin sekä tietojen järjestämiseen
Lakien noudattaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt.
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Siltaraha Oy:n yhteistyökumppaneille tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
7. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset
Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen jokaisen henkilötietoja käsittelevän alihankkijamme kanssa.
Luovutamme henkilötietoja esimerkiksi ulkopuolisten tahojen suoramarkkinointiin. Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.
Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle.
8. Säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle sekä tietojen suojaaminen
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on oikeus käsitellä asiakastietoja työnsä puolesta. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen sovetuvan lain sallimissa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi säilytämme tietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti.
Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuojalainsäädännön mukaan Rekisteröidyllä on oikeus pyytää saada pääsy tietoihin, oikaista ja poistaa, sekä rajoittaa, että vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyn pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti Siltaraha Oy:lle kohdan 12. mukaisesti.
Siltaraha Oy voi kieltäytyä toteuttamasta Rekisteröidyn pyyntöä laissa säädetyin perustein, jonka nojalla Rekisteröidyn pyyntöä ei voida toteuttaa.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä (tällöin et voi hakea lainaa tai toimia takaajana)
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Huomioithan, että Sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos Siltaraha Oy:llä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.
10. Tietoturva
Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.
Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.
11. Selosteen muuttaminen
Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta.
12. Ota yhteyttä
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä Siltaraha Oy:hyn. Siltaraha Oy:n verkkosivuilla on kohta ”Rekisteritietojen tarkastuspyyntö”, josta löytyvällä lomakkeella Rekisteröity voi ottaa yhteyttä.

Osakeyhtiöille

Yrityslaina

Siltaraha Yrityslaina voi olla apuna myös liiketoiminnan kasvuun ja investointeihin. Investointi voi olla pieni, kuten ravintolan jääkaappi tai suurempi, kuten isompi työkone. Kasvuun vaaditaan monella alalla suurempaa varastoa, mutta kassa on hetkellisesti tyhjä asiakkaiden maksuviiveiden johdosta.

Siltaraha Yrityslaina
 
 

Toiminimille

Yrityslaina

Pienyrityksessä varaston täydennys, henkilöiden palkkaus tai äkilliset laitehankinnat tarvitsevat aina resurssia eli rahaa. Tätä resurssia ei kuitenkaan aina ole heti saatavilla, joten monilla yrittäjillä laina mahdollistaa kasvun.
Siltarahan yrityslaina toiminimelle on helppo ja nopea turvata yrityksen kasvu ja toiminta akuuteissa tilanteissa.

Yrityslaina toiminimille

Ajankohtaista

Mikä on korkojen suunta?

Euroopan keskuspankki nosti jälleen kerran ohjauskorkoa, odotetusti. Välittömästi alkoivat ja jatkuivat arvailut siitä, olisiko nyt nostojen aika jo ohi ja…

Lue lisää

Siltaraha Oy sai arvostetun Suomen Vahvimmat -sertifikaatin

Siltaraha on vastaanottanut arvostetun Suomen Vahvimmat -sertifikaatin. Sertifikaatti on merkki yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, vahvasta luottoluokituksesta ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Suomen…

Lue lisää

Syksy saapuu

Taas on aika, kun voi todeta, että syksy on saapunut runsaiden sateiden kera. Suomen lyhyt kesä alkaa olla jo takanapäin.…

Lue lisää